Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила прийому

 

Правила прийому

Законодавча база дошкільної освіти
 

Закон України "Про дошкільну освіту"

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту. 


Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції Украйни і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 7. 
Завдання дошкільної освіти. 

Завданнями дошкільної освіти є:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини;
- виховання у дітей любові до Українського народу, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соцiально-педагогiчного патронату сім'ї.


Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

1. Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий, духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.


2. Дошкільний навчальний заклад:
- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечує вiдповiднiсть рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
- формує у дітей гiгiєнiчнi навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
- сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному i фізичному розвитку дітей;
- здійснює соціально-педагогiчний патронат, взаємодію з сім'єю;
- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фiзiологiчних знань про дітей дошкільного вiку;
- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
- здійснює iншi повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.


Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація.

5. Батьки або особи, якi їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмiрi, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, якi їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Мiнiстрiв України.


Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, якi їх замінюють.


1. Батьки або особи, якi їх замінюють, мають право:
- вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
- обирати i бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних Державних органах i суді.

2. Батьки або особи, якi їх замінюють, зобов'язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного вiку дошкільної освіти за будь-якою формою;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних 
задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій i звичаїв.